Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci má práva vymedzené v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  • právo na informácie, ktoré je plnené obsahom Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.tikitaka.sk,

  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, pričom túto požiadavku môže kupujúci adresovať na kontaktný e-mail,

  • právo na opravu osobných údajov,

  • právo na vymazanie osobných údajov v prípade, ak kupujúci nemá záujem, aby predávajúci ďalej spracúval jeho osobné údaje,

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade, ak sa kupujúci domnieva, že jeho osobné údaje boli spracúvané v rozpore s uvedeným zákonom,

  • právo namietať spracovanie osobných údajov,

  • právo na prenosnosť osobných údajov,

  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

3. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci realizácie objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

4. Predávajúci poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s. r. o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene predávajúceho spracúval jednorázovo osobné údaje v rozsahu: e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Kupujúci nemá povinnosť daný formulár vypĺňať.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“